سیستم دبیرخانه آنلاین کنفرانس
این سیستم برای مدیریت کلیه امور مربوط به کنفرانس های علمی طراحی و آماده گردیده است. نسخه ای از این سیستم برای دبیرخانه کنفرانس بین المللی برق در آدرس psc-ir.org راه اندازی گردیده است.
امکانات کلی این سیستم عبارتند از:
 • مدیریت پیکربندی کنفرانس علمی
 • مدیریت نویسندگان مقاله
 • ثبت‌نام آنلاین در سیستم دبیرخانه کنفرانس
 • مدیریت ارسال و به روز رسانی مقاله
 • تعریف نویسندگان همکار
 • ارسال فایل‌های مقاله
 • پیگیری و مشاهده وضعیت بررسی و پذیرش مقاله
 • مدیریت دبیران کمیته‌های علمی - تخصصی
 • معرفی اعضاء کمیته علمی تخصصی
 • تعیین داوران همکار
 • بررسی و مشاهده مقاله‌های ارسال شده
 • تعیین گروه داوری مقالات
 • بررسی داوری‌های انجام شده
 • تعیین نتیجه نهایی پذیرش مقاله
 • مدیریت دبیران کمیته اجرایی
 • مدیریت کلیه امور اطلاعاتی کنفرانس
 • مدیریت متقاضیان
 • مدیریت مقاله‌های ارسال شده، بررسی اولیه و اعلام وصول
 • مدیریت اعضای کمیته‌های علمی تخصصی
 • گزارش‌های آماری میزان پیشرفت امور
 • داوران
 • مشاهده مقاله‌های واگذار شده برای داوری
 • دریافت مقاله و ثبت نتایج داوری
این سیستم به گونه ای طراحی شده که همزمان می تواند تعداد نامحدود از کنفرانس ها را مدیریت نموده و افراد مختلف با سطوح دسترسی متفاوت وظایف خود را به انجام رسانند. این سیستم در پژوهشگاه نیرو (مرکز تحقیقات نیرو – متن ) از سال 1391 فعال بوده و هم اکنون نیز کنفرانس های برق، انرژی های بادی و کنفرانس نانو و کنفرانس سیرد با آن چندین مرحله به اجرا درآمده اند.